Hello all !!!


1. WakizashiKodzuka :


2. Kai Gunto


3. Shin-gunto 1944Thank you !!!